. BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž – Školení BOZP Brno
Školení BOZP Brno

Bezpečnost práce

 • Služby a poradenství v oblasti zajištění bezpečnosti práce (BOZP)
 • Školení bezpečnosti práce (BOZP)
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Kategorizace prací
 • Vyhodnocení rizik
 • Návrh a realizace bezpečnostního značení – bezpečnostní značky
 • Pravidelné kontroly pracovišť

Školení BOZP:

 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP zaměstnanců
 • Školení bezpečnosti práce ve výškách
 • Školení řidičů referentských vozidel

Požární ochrana

Zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany v souladu se  zákonem 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně (PO) a vyhlášky 246/2001Sb., vyhláška o požární prevenci:

 • Služby a poradenství v oblasti požární ochrany (PO)
 • Školení požární ochrany
 • Zpracování dokumentace požární ochrany (Požární řády, Požární poplachové směrnice, Systém organizace zajištění PO, Evakuační plány atd.)
 • Provádění periodických kontrol subjektů s činnostmi ve zvýšeném požárním nebezpečí

Koordinátor BOZP

Zajištění služeb Koordinátora BOZP v souladu s §7 a §8 NV 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a §18 zákona 309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.