. Školení BOZP – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení BOZP Brno
Školení BOZP:
 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP zaměstnanců
 • Školení bezpečnosti práce ve výškách
 • Školení řidičů referentských vozidel

 

Školení PO:
 • Školení PO vedoucích zaměstnanců
 • Školení PO zaměstnanců
 • Školení členů preventivních požárních hlídek
 • Školení preventistů požární ochrany

Vybraná ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoníku práce:

 • 103

(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále

 1. a)při změně
 2. pracovního zařazení,
 3. druhu práce,
 4. b)při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
 5. c)v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vybraná ustanovení zákona 133/1985Sb., zákona o požární ochraně:

 • 16

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

 

(2) Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.