. Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby: – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení Bezpečnosti práce Brno, požární ochrana, BOZP Brno….
Koordinátor BOZP ve fázi přípravy stavby:

 • zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě
 • zpracování Plánu BOZP na staveništi a informací o rizicích, která se mohou při stavbě vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
 • zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
 • zpracování dalších podkladů nutných pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít
 • zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci
 • předání informací projektantovi a zhotoviteli o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
 • provádění dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem
Koordinátor BOZP ve fázi provádění stavby:

 • Koordinátor BOZP ve fázi provádění stavby:
 • informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • kontrola dodržování Plánu BOZP na staveništi a upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření
 • oznámit zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
 • provádění dalších činností stanovených prováděcím právním předpisem