Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
kriz@bozp-brno.cz

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Konzultační a poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k chemickým látkám a prostředkům,
ochraně ovzduší, nakládání s odpady, obaly, nakládání s vodami, prevenci závažných havárií.
Zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, vyhotovení ročního hlášení o produkci odpadů,
hlášení do systému ISPOP. Zastupování při jednáních a kontrolách orgánů státní správy,
v oblasti autorizovaného nakládání s chemickými látkami nebo odpadového hospodáře.
Služby externího podnikového ekologa. Provádění kontrol pracovišť a provozů, zpracování dokumentace ve vztahu k OŽP.